آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - آندر هرو (دهی کنار رود اسنو بورن)

آندر هرو (دهی کنار رود اسنو بورن)

ده کوچکی در میان کوهستان سفید، جنوب ادوراس، در دره‌ی رود اسنوبورن. ده، در پناه دون‌هارو نهان بود و نامش را نیز از دون‌هارو گرفت. دون‌هارو به معنی «معبد تپه» است و به استفاده‌ی کهنی اشاره داد که مردان کوهستان از آن مکان داشتند پس آندر هارو یعنی «زیر معبد».

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...