آخرین مقالات فرهنگنامه

اومارت (شوربخت)

وقتی که تورین توسط گویندور به نارگوتروند رسید میل داشت هویتش را پنهان کند تا از نفرین مورگوت بر خاندانش بگریزد. به همین دلیل نام جدید آگارواین، پسر اومارت را برگزید که به زبان سینداری به معنی «خون‌آلود» و «شوربخت» است. هویت وی برای مدت درازی پنهان نماند. گویندور، نزد فیندویلاس فاش کرد که «آگارواین» همان تورین است و «اومارت» پدر مشهور وی، هورین. وقتی اخبار مذکور به گوش پدر فیندویلاس، شاه اورودرت رسید تورین افتخار و جایگاه عظیمی یافت ولی به زودی با آشکار شدن هویتش نفرین مورگوت نازل گشت. تورین با قدرت تازه‌ی خود الف‌های نارگوت‌روند را بر آن داشت که سیاست رازپوشی خود را کنار نهند و آشکارا به جنگ برخیزند. تصمیمی که در نهایت به نابودی ایشان انجامید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...