خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اومان‌یار (الف‌های غیر آمانی)

اومان‌یار (الف‌های غیر آمانی)

الف‌هایی که هرگز به آمان نرسیدند. اصطلاحی برای الف‌هایی مانند سیندار و ناندور که با سفر بزرگ عزیمت کردند ولی در نهایت، در سرزمین میانه اقامت گزیدند.

درباره اله سار