خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اوئی‌ننیل (دختر اوئی‌نن)

اوئی‌ننیل (دختر اوئی‌نن)

لقبی به معنای دختر اوئی‌نن که والان‌دیل، اولین ارباب آندونیه، در ضیافت بزرگی که به افتخار فرقه‌ی ماجراجویان برپا بود به ارن‌دیس داد.