خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اوئی‌ننیل (دختر اوئی‌نن)

اوئی‌ننیل (دختر اوئی‌نن)

لقبی به معنای دختر اوئی‌نن که والان‌دیل، اولین ارباب آندونیه، در ضیافت بزرگی که به افتخار فرقه‌ی ماجراجویان برپا بود به ارن‌دیس داد.

درباره اله سار