خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اودون (دره‌ی پشت دروازه‌های موردور)

اودون (دره‌ی پشت دروازه‌های موردور)

دره‌ی عمیقی در شمال غربی موردور که در محل برخورد ارد لیتویی و افل دوات شکل گرفت و مورانون به نگهبانی دروازه‌ی شمالی‌اش ایستاده بود.

درباره اله سار