خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - دو نگهبان (نگهبانان برج کریت آنگول)

دو نگهبان (نگهبانان برج کریت آنگول)

منظور از دو نگهبان، دو مجسمه تراشیده شده است که با اراده ای عجیب و خبیث از ورودی برج کریت آنگول نگهبانی می کردند. هر کدام از این دو مجسمه از سه بدن تشکیل شده بود، یکی راه داخل برج را می پایید، یکی نظر به راه بیرون برج داشت و سومی هم در امتداد خود ورودی نگهبانی می داد. سر این مجسمه ها به شکل سر کرکس با چشمانی از سنگ سیاه بود. آنها این قدرت را داشتند که راه ورود به برج یا راه فرار از آن را تنها با قدرت اراده خود سد نمایند و اگر کسی بر خلاف میل آنها از محل نگهبانیشان می گذشت، جیغی به نشانه هشدار بکشند.

درباره اله سار