خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - دو درخت والار (لوره لین و تلپریون)

دو درخت والار (لوره لین و تلپریون)

دو درخت والار نامی تشریفاتی و نامرسوم برای دو درخت والینور بود که توسط دو تن از ملکه های والار، یاوانا و نیه نا ایجاد شده بودند.

درباره اله سار