خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - مردابهای تاریک و روشن (برکه های آئلین اویال)

مردابهای تاریک و روشن (برکه های آئلین اویال)

مردابهای تاریک و روشن نامی بود که به ندرت برای سرزمین مرطوبی که معمولا آئلین-اویال یا مردابهای شفق خوانده می شد به کار می رفت.

درباره اله سار