خانه - مردابهای شفق (آبروهای تاریک آئلین-اویال)

مردابهای شفق (آبروهای تاریک آئلین-اویال)

آئلین-اویال که سرزمینی پوشیده از مرداب و برکه بود، در محل تلاقی آروس با سیریون در مرزهای دوریات قرار داشت.

درباره اله سار