خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - مردابهای شفق (آبروهای تاریک آئلین-اویال)

مردابهای شفق (آبروهای تاریک آئلین-اویال)

آئلین-اویال که سرزمینی پوشیده از مرداب و برکه بود، در محل تلاقی آروس با سیریون در مرزهای دوریات قرار داشت.