خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تولکاس (قویترین والار)

تولکاس (قویترین والار)

تولکاس آخرین والار بود که به آردا هبوط نمود. او از همه والار قدرتمندتر (از نظر جسمانی) و جنگجوتر بود. در زمانی که جهان هنوز جوان بود، این تولکاس بود که با ملکور جنگید.

درباره اله سار