آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - چوب ریش (نگهبان جنگل فنگورن)

چوب ریش (نگهبان جنگل فنگورن)

چوب ریش ترجمه ای در زبان وسترون از نام الفی پیرترین اِنت جنگل فنگورن، فنگورن است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...