خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برج نگهبانی (از نامهای میناس تی ریت گوندور)

برج نگهبانی (از نامهای میناس تی ریت گوندور)

برج نگهبانی نامی بود برای دژ-شهر گوندوری میناس تی ریت در اواخر دوران سوم که علاوه بر آن ترجمه نام آن نیز هست.

درباره اله سار