خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برج آوالونه (برجی در لنگرگاه الفها در اره سئا)

برج آوالونه (برجی در لنگرگاه الفها در اره سئا)

برج لنگرگاه آوالونه در تول اره سئا، اولین منظره ای بود که اگر کسی به سوی سرزمین نامیرایان سفر میکرد، از این سرزمین می دید.