آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - سه حلقه (ننیا ، ناریا و ویلیا)

سه حلقه (ننیا ، ناریا و ویلیا)

عهد: ساخت آنها در حدود ۱۵۹۰د.د. به پایان رسید. با نابودی حلقه یگانه در ۳۰۱۹د.س. سه حلقه قدرت خود را از دست دادند
منشاء: توسط کلبریمبور و میرداین در اره گیون ساخته شدند

سه حلقه الفها یعنی ننیا، ناریا و ویلیا تنها حلقه های قدرت بودند که کاملا بدون دخالت و تاثیر سارون ساخته شدند. قدرت این سه حلقه قلمروهای الفها در سرزمین میانه را تا زمان نابودی حلقه یگانه نگهداری و ابقا نمود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...