آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - سه خاندان الف دوستان (اداین وفادار دوران اول)

سه خاندان الف دوستان (اداین وفادار دوران اول)

دسته ای از انسانها که در قرن چهارم دوران اول، از کوهستان آبی گذشته و وارد بلریاند شدند، سه خاندان الف دوستان یا سه خاندان اداین نامیده می شدند. این سه خاندان تحت رهبری بئور ، هالداد و ماراخ به بلریاند وارد شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...