آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - سه خاندان اداین (الف دوستان دوران قدیم)

سه خاندان اداین (الف دوستان دوران قدیم)

خاندان بئور، خاندان هالت و خاندان هادور، سه خاندان انسانها بودند که در جنگهای بلریاند به الدار وفادار باقی ماندند. در ازای این وفاداری، جزیره نومه نور به عنوان پاداش به آنها بخشیده شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...