خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - سه خاندان اداین (الف دوستان دوران قدیم)

سه خاندان اداین (الف دوستان دوران قدیم)

خاندان بئور، خاندان هالت و خاندان هادور، سه خاندان انسانها بودند که در جنگهای بلریاند به الدار وفادار باقی ماندند. در ازای این وفاداری، جزیره نومه نور به عنوان پاداش به آنها بخشیده شد.