آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - سنگ سه فاردینگ (نقطه مشترک سه فاردینگ شایر)

سنگ سه فاردینگ (نقطه مشترک سه فاردینگ شایر)

سنگ سه فاردینگ سنگی بود که در حاشیه جاده شرق، در نقطه ای که مرز فاردینگ جنوبی، فاردینگ شرقی و فاردینگ غربی با یکدیگر تلاقی داشتند قرار داده شده بود. همچنین گفته شده که این سنگ دقیقا در نقطه مرکزی شایر قرار داشت. محل این سنگ تقریبا در پنج مایلی جنوب شرق بای واتر و دقیقا در چهارده مایلی غرب فراگمورتون بود. مرز چهارمین فاردینگ یعنی فاردینگ شمالی در این نقطه قرار نداشت. در عوض مرز آن در محلی در حدود ده مایلی شمال این سنگ با مرزهای فاردینگ شرقی و فاردینگ غربی برخورد میکرد. اما چیزی راجع به وجود سنگ سه فاردینگ دیگری در این محل ثبت و ضبط نشده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...