خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تراندویل (پادشاه الفهای جنگلی سیاه بیشه)

تراندویل (پادشاه الفهای جنگلی سیاه بیشه)

تراندویل که پادشاه الفهای سیاه بیشه بود، در نبرد پنج سپاه حضور داشت و پسرش لگولاس نیز یکی از یاران حلقه بود که به همراه حلقه به جنوب سفر کرد.

درباره اله سار