خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - سومین قبیله (یکی از نامهای تلری)

سومین قبیله (یکی از نامهای تلری)

سومین قبیله یکی از نامهایی است که به تلری، سومین دسته از الفهایی که از کوئی وینن راهی سفر بزرگ شدند اطلاق می شد.

درباره اله سار