خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - گرگ (کارخاروث، سرخ کام)

گرگ (کارخاروث، سرخ کام)

نامی برای دد عظیمی به نام کارخاروث که مورگوت پروراند تا بزرگ‌ترین گرگ عالم باشد. کارخاروث، که توسط اربابش به نگهبانی دروازه‌های آنگباند گماشته شده بود فرار برن و لوتین را همراه با سیلمارین تاج مورگوت دید و دست برن را قطع کرد. بدین ترتیب سیلماریلی را که برن داشت بلعید. قدرت مقدس گوهر، درون گرگ را سوزاند و او را از درد دیوانه کرد.

کارخاروث، مجنون در سرزمین‌های جنوبی آنگباند می‌گشت و دست آخر به جنگلی که قلمروی تینگول شاه بود رسید. شاه با گروهی شکارچی به راه افتاد و بالاخره موفق شدند رد گرگ را بگیرند و او را بکشند ولی برن و هوآن هر دو توسط گرگ وحشی به شدت مجروح شدند.

درباره اله سار