خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - بیابان (مناطق خطرناک سرزمین میانه)

بیابان (مناطق خطرناک سرزمین میانه)

مناطق خطرناک و وحشی سرزمین میانه. مرز‌های آن تاحدودی نامشخص است ولی ظاهراً معادل همان رووانیون است.

درباره اله سار