آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-تلمایته (پانزدهمین پادشاه نومه نور که به طمع و آزمندی شهره بود)

تار-تلمایته (پانزدهمین پادشاه نومه نور که به طمع و آزمندی شهره بود)

تار-تلمایته پانزدهمین پادشاه نومه نور بود و پسر تار-آنکالیمون. او بسیار پولدوست و زراندوز بود و لذا به پادشاه دست نقره ای معروف شد. در همین راستا او معادنی برای استخراج میتریل ایجاد کرد تا گنجینه هایش را با میتریل پر کند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...