خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-آندوکال (همسر ملکه تار-وانیملده)

تار-آندوکال (همسر ملکه تار-وانیملده)

تار-آندوکال لقب شاهانه ای بود که توسط هروکالمو همسر ملکه تار-وانیملده سومین ملکه حکمران نومه نور انتخاب شد. در دوران سلطنت تار-وانیملده هروکالمو قدرت اول جزیره بود. پس از مرگ ملکه نیز او به صورت غیر قانونی چوگان سلطنت را به دست گرفت و تا زمان مرگ خودش، به مدت بیست سال تحت نام تار-آندوکال بر نومه نور فرمانروایی کرد. جانشینی تار-آندوکال نیز به پسرش و وارث واقعی تار-وانیملده یعنی تار-آلکارین رسید.

درباره اله سار