خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-آنکالیمه (نخستین ملکه فرمانروای نومه نور)

تار-آنکالیمه (نخستین ملکه فرمانروای نومه نور)

تار-آنکالیمه تنها فرزند تار-آلداریون ششمین پادشاه نومه نور بود. تار-آلداریون قوانین جانشینی در نومه نور را تغییر داد تا پس از مرگش تار-آنکالیمه به عنوان نخستین ملکه فرمانروا سلطنت را در دست بگیرد.