خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-آلداریون (ششمین پادشاه نومه نور)

تار-آلداریون (ششمین پادشاه نومه نور)

تار-آلداریون پسر تار-منلدور بود. او کاشف و ماجراجویی بزرگ بود که بعدها به سلطنت نومه نور رسید.

درباره اله سار