خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - بلند قامت (لقبی برای عالیرتبه ترین قهرمانان)

بلند قامت (لقبی برای عالیرتبه ترین قهرمانان)

لقب بلند قامت در طول تاریخ سرزمین میانه به سه نفر اطلاق شد: مایدروس پسر فئانور، گالدور اهل دور-لومین و الندیل اهل نومه نور.

درباره اله سار