خانه - آرشیو برچسب: Wormtongue

آرشیو برچسب: Wormtongue

مارزبان (لقب اهانت‌آمیزی که به گریما داده بودند)

عنوانی که به گریما، مشاور شاه روهان، تئودن داده بودند و در اصل جاسوس سارومان بود.

نکته:

خود واژه‌ی « wyrm » در انگلیسی قدیمی از واژه‌ی نورسی کهن « ormr » به معنی «افعی» می‌آید. کلمه‌ی « drakon » یونانی نیز به معنی «افعی» است پس اگر تاریخ کلمات را به اندازه‌ی کافی به عقب پی بگیریم کلمات مار و اژدها هر دو به یک معنی خواهند بود.