خانه - آرشیو برچسب: Withered Heath

آرشیو برچسب: Withered Heath

خلنگ‌زار (پژمرده محل پرورش اژدهایان)

کوهستان خاکستری در مناطق شرقی خود به دو شاخه تقسیم می‌شد و دره‌ای باریک میان دو شاخه‌ی مذکور بود. در کف دره‌ی شرقی-غربی میان کوه‌ها خلنگ‌زاری بود که توسط ساکنان آن سوخته و سیاه شده بود. این خلنگ‌زار پژمرده در شمال سرزمین میانه به عنوان محل پرورش اژدهایان شهرت داشت و از آن می‌ترسیدند. زمانی اژدهایان کوهستان خاکستری و زمین‌های فراسوی آن را در اختیار داشتند و حتی در سال‌های انتهایی دوران سوم، اسماگ اژدها هنوز ساکنان شمال را می‌ترساند. اسماگ آخرین اژدهای بزرگ بود ولی می‌دانیم که انواع پایین‌تر این موجودات باقی ماندند و شاید هنوز برای بقای نژاد خود به خلنگ‌زار پژمرده برمی‌گردند.