خانه - آرشیو برچسب: White Tree of Minas Tirith

آرشیو برچسب: White Tree of Minas Tirith

درخت سفید میناس تیریت (یادمان نومه نور از دست رفته)

عنوان هر یک از درختان سفیدی که در حیاط میناس تیریت می‌رویید و از تبار نیم‌لوت از نومه‌نور بود و می‌گویند که در نهایت به خود تل‌پریون می‌رسید.

الف) سال ۲ دوران سوم- سال ۱۶۳۶ دوران سوم (۱۶۳۴ سال)

درخت سفید اصلی سرزمین میانه که در میناس ایتیل رشد می‌کرد ولی در سال ۳۴۲۹ دوران دوم، وقتی که سائورون قلعه را تصرف کرد از دست رفت. ایزیلدور با بذر آن گریخت و دانه در حیاط‌ میناس آنور کاشت. درخت سفیدی که آن‌جا رویید قرن‌ها پا بر جا بود ولی در نهایت در زمان طاعون سیاهِ شاه تلم‌نار خشک شد.

ب) سال ۱۶۴۰ دوران سوم- سال ۲۸۷۲ دوران سوم ۱ (۱۲۳۲ سال)

پس از چهار سال، شاه تازه‌ی گوندور، تاروندور، بذر درخت سفید اولیه را در مکان اصلی خود کاشت. دومین درخت در طول حکومت خود تاروندور و شش شاهی که پس از وی بر تخت نشستند دوام آورد. درخت تا زمان بلک‌تور دوم، بیست و یکمین کارگزار حاکم نیز برجا بود ولی وقتی بلک‌تور درگذشت اندکی پس از وی، درخت سفید نیز خشک شد.

درخت خشکیده، سال ۲۸۷۲ تا ۳۰۱۹ دوران سوم (۱۴۷ سال)

دومین درخت سفید بذری به جا نگذاشت و کسی قادر به دوباره کاشتن آن نبود. در عوض، وارث بلک‌تور، توروندیر درخت خشکیده را در حیاط باقی گذاشت. درخت تا یک قرن و نیم، طی حکومت توروندیر و چهار کارگزار پس از وی بر جا ماند.

پ) پس از سال ۳۰۱۹ دوره‌ی سوم

پس از جنگ حلقه، گندالف آراگورن را به دامنه‌ی بایر میندولویین، پشت میناس تیریت راهنمایی کرد و آن‌جا آراگورن نهال درخت سفید را یافت. درخت خشکیده را به خیابان خاموش بردند و نهال را در جای آن، در میدان فواره کاشتند.

نکته:

۱-در بسیاری از نسخه‌های پیشین ارباب حلقه‌ها، تاریخ نادرستی برای خشک شدن دومین درخت آمده. داستان ایام، در نسخه‌های مذکور به اشتباه سال ۲۸۵۲ دوران سوم را نشان می‌دهد ولی تاریخ صحیح ۲۸۷۲ بود. در نسخه‌های بعدی این اشتباه تصحیح شد.