خانه - آرشیو برچسب: Trahald

آرشیو برچسب: Trahald

تراهالد (نام واقعی اسمیگل)

نام اسمیگل، در واقع نامی نبود که گالم را به آن خطاب کرده باشند. نام واقعی او تراهالد بود. این نام از لهجه انسانهای ساکن اطراف رود گلادن اخذ شده و به معنی حفار یا نقب زن است. تالکین نسخه ای از این نام در زبان انگلیسی قدیم را که از واژه معادل نقب زدن در آن زبان، Smygel، اخذ کرده بود که تبدیل به نام رایجتر اسمیگل شد. کلمه دیگری در دنیای تالکین نیز از این واژه مشتق شده، سمیال که نامیست که هابیتها به سوراخهای خود می دادند.