خانه - آرشیو برچسب: Theodwyn

آرشیو برچسب: Theodwyn

تئودوین (دختر، خواهر و مادر سه تن از شاهان روهان)

تئودوین یکی از دختران شاه تنگل اهل روهان، و کوچکترین خواهر تئودن، پسر تنگل بود که پس از او پادشاهی روهان را در دست گرفت. تئودوین پس از به دنیا آوردن فرزندانش، ائومر و ائووین، بر اثر بیماری درگذشت و فرزندان یتیمش را تئودن تحت سرپرستی گرفت و در خاندان سلطنتی در ادوراس بزرگ کرد. پس از کشته شدن تئودن، از آنجا که تنها پسر و وارث او یعنی تئودرد در جنگ کشته شده بود، پادشاهی به پسر تئودوین یعنی ائومر رسید.