خانه - آرشیو برچسب: Tarciryan

آرشیو برچسب: Tarciryan

تارکیریان (جد پادشاهان دریانورد گوندور)

تارکیریان یکی از پسران سیریوندیل پادشاه گوندور بود. برادر بزرگتر تارکیریان که تارانون نام داشت و به فالاستور مشهور بود پس از مرگ سیریوندیل بر تخت سلطنت تکیه زد. همسر تارانون یعنی ملکه بروتیل به تبعید فرستاده شد و در نتیجه تارانون بدون داشتن فرزند و جانشین درگذشت. بنابراین پسر تارکیریان جانشین عموی خود شد. ارنیل اول پس از تارانون پادشاه گوندور شد و دومین پادشاه دریانورد لقب گرفت.