خانه - آرشیو برچسب: Tar-Alcarin

آرشیو برچسب: Tar-Alcarin

تار-آلکارین (پسر تار-وانیملده)

تار-آلکارین پسر و وارث تار-وانیملده، سومین ملکه فرمانروای نومه نور بود. پس از مرگ تار-وانیملده، تار-آلکارین باید حکومت نومه نور را در دست میگرفت اما در عوض پدرش هروکالمو چوگان سلطنت را نزد خود نگاه داشت و به مدت بیست سال قبل از مرگ خودش با نام تار-آندوکال فرمانروایی کرد. پس از آن تار-آلکارین حکومتی را که حق مسلمش بود در دست گرفت و به مدت هشتاد سال بر نومه نور حکم راند. پس از مرگ وی نیز پسرش تار-کالماکیل چوگان سلطنت را در دست گرفت.