خانه - آرشیو برچسب: Pinnacle of Orthanc

آرشیو برچسب: Pinnacle of Orthanc

برجک ارتانک (برج بلند آیزنگارد)

نوک برج ارتانک که چهار رأس با لبه‌هایی تیز آن را مشخص می‌کرد و میان لبه‌ها، فاصله‌ای بود که یک نفر می‌توانست آن‌جا بایستد. تنها پلکانی با هزاران پله‌ی باریک بدان راه داشت و سارومان برای تماشای ستارگان بالای برجک می‌رفت. روی سنگ جلا خورده‌ی برجک، مجموعه علائم عجیبی بود که شاید با رصد سارومان ارتباط داشت. روی همین برجک بود که سارومان، اوایل جنگ حلقه، گندالف را زندانی کرد. برجک، پانصد پا بالاتر از حلقه‌ی آیزنگارد بود و امید اندکی به نجات گندالف می‌رفت ولی راداگاست گواهیر عقاب را فرستاد و گندالف توانست از برجک ارتانک بگریزد.