خانه - آرشیو برچسب: Oxen

آرشیو برچسب: Oxen

گاوها

گاوها دسته ای از احشام هستند که برای گوشت و شیرشان و همچنین برای حمل بار و کشیدن گاری استفاده میشدند. می دانیم که گاوها در سرزمین میانه و یا لااقل در گوندور رام شده بودند، زیرا پیپین استفاده از آنها برای کشیدن گاریها در میناس تی ریت را در زمان جنگ حلقه دیده بود. با این وجود، مشهورترین گاوها اهلی نبودند، بلکه بصورت وحشی در سرزمینهای شرقی رون پرسه میزدند. این گله که به گله گاوان وحشی آراو شهرت داشتند توسط نجیب زادگان گوندور و در رأس آنان ووروندیل شکارچی شکار شدند. ووروندیل که پدر ماردیل بود، شاخ یکی از این گاوان را نقره اندود کرد که این بوق شکاری به صورت میراثی در خاندان کارگزاران درآمد. این همان شیپوری بود که بورومیر سالهای سال بعد از آن زمان حمل میکرد. این شیپور هزار سال بعد از دوران ووروندیل، هنگامی که بورومیر در پایین آمون هن مشغول جنگ با اورکها بود شکست.