خانه - آرشیو برچسب: Northmen of Rhovanion

آرشیو برچسب: Northmen of Rhovanion

مردان شمالی اهل روانیون (نیاکان ائوتئود)

یکی از قوم‌های آدمیان که زمانی پرجمعیت بود و در حاشیه‌ی سیاه‌بیشه و زمین‌های شرقی رودخانه‌ی رانینگ طی قرن‌های نخست دوران سوم زندگی می‌کردند. به دلیل پرورش اسب‌ و سوارکاری مشهور بودند و مرزهای خود را در جغرافیای سرزمین میانه تشکیل دادند: انحنای شرقی سیاه بیشه عمدتاً کار مردان جنگلی آنان بود. این مردان شمالی در دوستی و اتحاد با همسایه جنوبی‌شان گوندور بودند.

پس از وقوع طاعون سیاه و کمی بعدتر درگیری با ارابه‌سواران، به تدریج از تعداد مردمان شمالی اهل روانیون کاسته شد و به دسته های مختلف تقسیم شدند. یکی از آن‌ها، که توسط ماروینی هدایت می‌شد، به سوی شمال دره‌ی آندویین کوچ کردند و آنجا استقرار یافتند. اینان اجداد ائوتئود و در نتیجه روهیریم بودند.