خانه - آرشیو برچسب: Narrows of the Forest

آرشیو برچسب: Narrows of the Forest

کمرگاه جنگل (باریکه جنوب جنگل)

ناحیه‌ای در نزدیکی جنوب سیاه‌بیشه که عرض جنگل تا فرسنگ‌ها، رفته‌رفته کوچک می‌شود. در کمرگاه، عرض جنگل از شرق تا غرب کم‌تر از صد مایل بود، در حالی که در شمال و جنوب «گردنه»ی آن، درختان به سرعت انبوه می‌شدند و به طور مثال در عرض جغرافیایی آمون لنس در جنوب، طول جنگل بیش از دویست مایل بود.

کمرگاه به دلیل درخت‌اندازی کسانی که در قسمت‌های شرقی سیاه‌بیشه زندگی می‌کردند و مردان شمالی از قلمرو روانیون محسوب می‌شدند ایجاد شده بود. شیوه‌ی جنگل‌داری آن‌ها سبب ایجاد «خلیجی» بی‌درخت و وسیطع در جنگل شده بود که آن‌را انحنای شرقی می‌خواندند و بدین ترتیب، جنگل ورای آن باریک می‌شد. در سال‌های بعد، مردان شمال محل سکونت خود را به غرب دره‌ی آندوین تغییر دادند و برای باریک ساختن جنگل و ایجاد کمرگاه تأسف خوردند چرا که کمرگاهی که ایجاد کرده بودند عبور ارابه رانان شرقی را ممکن می‌ساخت، کسانی که با عبور از میان درختان به سرزمین مردان شمالی رسیدند.