خانه - آرشیو برچسب: Nardol

آرشیو برچسب: Nardol

ناردول (سومین فانوس گوندور)

ایلناخ دومین فانوس در خارج میناس تریت بود، اما ستیغ کوه‌ها نوک تیز بود و ساخت فانوس درخشان را مشکل می‌ساخت.

ساخت مکان فانوس بعدی به سمت غرب چندان مشکل‌‌ساز نبود چرا که بر روی ستیغ پهن کوه‌های سفید قرار گرفته بود و ایستگاه نگهبانی که در آن مکان قرار داشت می‌توانست به هنگام نیاز، آتش بزرگی فراهم کند. به این دلیل بود که سومین فانوس را ناندور می‌نامیدند که به معنای آتش نوک تپه بود. زیرا آتش فانوس چنان درخشان بود که از صدها مایل دورتر دیده می‌شد.