خانه - آرشیو برچسب: Men of Dunland

آرشیو برچسب: Men of Dunland

مردان دونلند (دشمنان روهیریم)

معمولا دونلندی ها نامیده میشوند، مردم دونلند از نسل مردم کوهستان سفید بودند که در دوران دوم در سرزمین آن طرف شکاف روهان زندگی می کردند. مردمی جنگجو که به دونه داین اهمیتی نمی دادند و روهیریم را خوار میشردند. سالهای طولانی حلقه ایزنگارد را در شمال روهان اشغال کردند و در سال زمستان طولانی به روهان حمله و آنرا به تصرف در آوردند، اما در سال بعد از آنجا رانده شدند. در زمان جنگ حلقه سارومان آنها را طرف خود جمع کرد و به جنگ دشمن همیشگی شان، روهیریم، فرستاد.