خانه - آرشیو برچسب: Master of the Fates of Arda

آرشیو برچسب: Master of the Fates of Arda

ارباب تقدیرهای آردا (لقبی برای مورگوت)

لقبی که مورگوت، اولین فرمانروای تاریکی، ادعای آنرا داشت. ادعای او ادعایی بیهوده نبود، زیرا در ابتدای تاریخ ائا ملکور بزرگترین والار بود، اما او خواست تا قدرتش را در تمام جهان گسترده کند. این کار باعث کاهش قدرت او شد، اما پلیدی او در تمام جهان پخش شد و قدرتی گسترده بر آن پیدا کرد.

قدرت او در داستان فرزندان هورین مشهود است، جایی که هورین تالیون مجبور شد وقایع را هنگامی که مورگوت سرنوشت فرزندانش، تورین و نیه نور، را تغییر میداد از چشم او ببیند. تورین متوجه نفرین شد و تمام تلاش خود را کرد تا از آن بگریزد، اما به جای آن ردی از ویرانی را در سرتاسر بلریاند به جا گذاشت، و در نهایت او و خواهرش به دست خودشان به زندگی خود پایان دادند.