خانه - آرشیو برچسب: Marhwini

آرشیو برچسب: Marhwini

مارهوینی (پسر مارهاری)

پس از سالها اتحاد با گوندور و زندگی در صلح، سرزمین مردان شمال با حمله ارابه سواران مواجه شد. سپاه مشترک گوندور و مردان شمال در برابر آنها شکست خورد و نارماکیل و مارهاری هر دو کشته شدند. مارهوینی پسر مارهاری در پشت سپاه میجنگید و گفته میشود سواره نظام او جان بسیاری از سربازان گوندور را نجات داد، اما در نهایت آنها شکست خوردند.

بعد از جنگ برخی از مردم شمال در سرزمینهای خود تحت سلطه ارابه سواران ماندند اما برخی به شمال گریختند، از میان آنها برخی با مردم دیل در آمیختند. مارهوینی گروهی را بین ساحل شرقی آندوین و غرب سیاه بیشه برد و در نهایت در سرچشمه آندوین ساکن شدند. اینان از اجداد ائوتئود بودند که از میان آنها روهیریم سر بر آوردند.