خانه - آرشیو برچسب: Malach Aradan

آرشیو برچسب: Malach Aradan

مالاخ آرادان (وارث ماراخ)

پسر و وارث ماراخ از سومین خاندان اداین که وارد بلریاند شدند. او پدرش را در اردوگاه استولاد پشت سر گذاشت و به غرب رفت و به خدمت فینگولفین در آمد. برای ۱۵ سال در میان الفها در هیتلوم ماند و زبان و فرهنگ آنان را یاد گرفت، و در میان آنها به آرادان “مرد نجیب” شهرت یافت. بسیاری از مردم مالاخ به او در هیتلوم ملحق شدند، اما پسرش ماگور به جنوب و میان کوهستان سایه رفت.

از میان نوادگان مالاخ فرمانروایان دور-لومین سر بر آوردند، که اولین کس آن پسر نوه اش هادور بود. از آن پس این مردم خود را مردم هادور نامیدند، اما تمام افراد این خاندان نسب خود را از مالاخ آرادان اهل هیتلوم میدانند.