خانه - آرشیو برچسب: King of Doriath

آرشیو برچسب: King of Doriath

پادشاه دوریات (عنوان شاهانه ی تین گول و جانشینش)

عنوان دو شاه الف های سیندار، که قرن ها بر قلمرو دوریات فرمانروایی کردند، از زمان پیدایش آنجا در مدت ها قبل از آغاز دوران اول تا زمان نابودی اش به دست فرزندان فئانور.

۱ – الو تین گول

او و ملکه اش، ملیان، دوریات را بنیان نهادند. او برای هزاران سال پادشاه آنجا بود و در زمان او، قلمرو اش با حلقه ی ملیان، در برابر دشمنان محافظت می‌شد. تین گول در سال تقریبا ۵۰۲ دوران اول به دست دورف ها کشته شد، و ملیان از آن سرزمین عزیمت کرد. وارث او نوه اش بود، پسر دخترش، لوتین.

۲ – دیور الوخیل

بعد از مرگ تین گول او به منه گروت آمد و بر قلمرو پدربزرگش فرمانروایی کرد. به خاطر اینکه دیور یکی از سیلماریل ها را در خزانه اش داشت، فرزندان فئانور برای به دست آوردن آن به مغاره های منه گروت حمله کردند. دیور در این حمله کشته شد و پادشاهی دوریات برای همیشه از بین رفت.