آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ilberic Brandybuck

آرشیو برچسب: Ilberic Brandybuck

ایلبریک برندی باک (پسر دوم سردیک برندی باک)

عضوی از شاخه کوچکی از خاندان برندی باک، از نوادگان گوربادوک برندی باک که پدر پدر بزرگ ایلبریک بود. ایلبریک پسر دوم سردیک برندی باک بود، و از طرف پدری با مریادوک برندی باک و فرودو بگینز نسبت دور فامیلی داشت. مادرش هیلدا بریس گیردل بود بنابراین با لوبلیا ساکویل بگینز نیز نسبت داشته است. ایلبریک با تمام اعضاء خانواده ...

ادامه مطلب »