آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Haldad

آرشیو برچسب: Haldad

هالداد (یکی از رهبران هالادین در تارگلیون)

در سالهای نخست پس از عبور از کوهستان آبی، هالادین به خوشی و خرمی در سرزمینهای تحت حکمروایی کارانتیر، چهارمین پسر فیانور، در تارگلیون میزیستند. آنها به زندگی پراکنده و روستایی مانند خود در تارگلیون ادامه میدادند تا روزیکه دسته عظیمی از اورکها از شرق کوهستان آبی بر سر آنها نازل شدند. تا زمان این هجوم، هالادین رهبر واحدی نداشتند، ...

ادامه مطلب »