خانه - آرشیو برچسب: Forest of Fangorn

آرشیو برچسب: Forest of Fangorn

جنگل فنگورن (جنگل باستانی زیر کوهستان مه‌آلود)

جنگل عمیق و تاریکی که در جنوب کوه‌های مه‌آلود  قرار داشت. هزاران سال پیش از جنگ حلقه این جنگل بسیار بزرگ بود و بسیاری از قسمت‌های سرزمین میانه را در بر می گرفت اما با پایان دوران سوم جنگل فنگورن بزرگ‌ترین بخشی از آن جنگل بزرگ بود که به جا مانده بود.

این جنگل نامش را از ترجمه‌ی الفی چوب‌ریش، انت پیری که در آن جنگل می‌زیست، گرفته است.

انت‌ها که قرن‌ها در این جنگل پنهان شده بودند، در زمان جنگ حلقه نقش مهمی را در ویران کردن آیزنگارد بر عهده گرفتند و سارومان را در هم شکستند.