آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Denethor I

آرشیو برچسب: Denethor I

دنه‌تور اول (کارگزاری که پایان دوران صلح هشیارانه را دید)

دنه‌تور اول، دهمین کارگزار گوندور بود و در زمان وی، قلمروی مذکور از شاید اسف‌بارترین آشوب‌ها در تاریخ خود رنج برد. وقتی دنه‌تور در سال ۲۴۳۵ دوره‌ی سوم جانشین عموی بی فرزندش، دیور شد، گوندور نسل‌های متمادی در صلح به سر می‌برد. نزدیک به چهارصد سال پیش از آن، طی کارگزاری نیای نجیب دنه‌تور، ماردیل، گندالف به دول گولدور رفته ...

ادامه مطلب »