خانه - آرشیو برچسب: Dark Lord

آرشیو برچسب: Dark Lord

خداوندگار تاریکی (عنوان مورگوت و خدمتکارش سائورون)

عنوانی که به بزرگ‌ترین آینور که رهبری نیروهای تاریکی را در سرزمین میانه داشتند داده بودند: مورگوت و سائورون.

اولین خداونگار تاریکی: مورگوت

مورگوت از ابتدای آردا در آن هبوط کرد و سال‌های بیرون از شمارش، پیش از بیداری الف‌ها و آدمیان، از دژ خود در اوتوم‌نو در شمال دنیا با والار جنگید. والار او را شکست دادند و برای سه دوره حبس کردند ولی هنگام آزادی، مورگوت به جانب آنگ‌باند، شمال بله‌ریاند رفت. در دوره‌ی نخست، نولدور جنگ‌ نومیدانه‌ای را علیه او آغاز کردند تا سیلماریل‌ها را بازگردانند ولی دست آخر والار به کمک ایشان آمدند و  مورگوت را سرنگون ساخته و برای همیشه او را از دنیا نفی بلد نمودند.

دومین خداوندگار تاریکی: سائورون

سائورون قدیمی‌ترین نایب مورگوت بود و پس از شکست اولین خداوندگار تاریکی، در دوره‌ی دوم، او بالاپوش مورگوت را برگرفت و خود تبدیل به خداوندگار تاریکی شد. سرزمین موردور را اشغال کرد تا در آن زندگی کند و نومه‌نوریان را به فساد کشاند. اگرچه در پایان دوره‌ی دوم شکست خورد و برج تاریکش در باراد-دور سقوط کرد در دوره‌ی سوم دوباره قیام کرد و دست آخر با نابودی حلقه‌ی یگانه در سال ۳۰۱۹ دوره‌ی سوم به طور کامل شکست خورد.