خانه - آرشیو برچسب: Cúthalion

آرشیو برچسب: Cúthalion

کوتالیون (لقب بلگ اهل دوریات)

لقب بلگ که از نام سینداری کو-تالیون مشتق شده است به معنای «کمانگیر». از هر دو شکل سینداری و ترجمه اش برای خطاب کردن او استفاده میشد.