خانه - آرشیو برچسب: Carc

آرشیو برچسب: Carc

کارک (پدر روآک)

یکی از زاغ‌هایی که روی تپه زاغ‌ها، یکی از تپه های دامنه اره بور، تنها کوه، زندگی می‌کرد. به نظر می‌رسد کارک رئیس آن پرنده‌ها بود و به همراه همسرش روی پست نگهبانی دورف‌ها زندگی می‌کرد. تورین، خردمندی و شهرت او را در دورانی که دورف‌ها توسط اسماگ از اره‌بور بیرون رانده شدند، به یاد می‌آورد. زمانی که تورین ۱۷۱ سال بعد به تنها کوه بازگشت، کارک مرده بود اما زاغ‌ها به رهبری پسرش روآک باقی مانده بودند.